shop.monitor.al

Politika e privatësisë - kushte dhe termat

Përditësimi i fundit më: 12 Gusht 2021 Këto Politika të Privatësisë përshkruajnë sesi Media Union mbledh dhe proceson të dhënat personale nëpërmjet website etj.  Ne respektojmë privatësinë e çdo personi, i cili viziton apo regjistrohet në website-in ose përdor shërbimet që ne mundësojmë nga website-. Ne jemi të përkushtuar të sigurojmë një navigim online të sigurt. Cilin informacion personal marrim nga ju dhe si përdoret ky informacion? Mbledhja e të dhënave personale Informacioni juaj personale mbidhet për këto arsye:
 • Përdorimin sikurse kerkohet ose lejohet nga ligji.
 • Verifikimin e identitetit
 • Zbatimin e kërkesave tuaja në website-in tonë
 • Zgjidhjen e kërkesave dhe konflikteve
 • Përforcim e marrëveshjet tona me ju
 • Mbrojtjen e te drejtave si konsumator, pronësinë dhe sigurinë tonë dhe të palëve të treta, përfshirë klientët dhe përdoruesit e website-it dhe dyqaneve tona.
  Përdorimi i të dhënave personale Në veçanti, ne e përdorim informacionin tuaj personal për qëllimet e mëposhtme: Mbështetjen e klientëve. Website-i ynë iu lejojnë kërkimin e informacionit rreth produkteve dhe shërbimeve tona. Këtu përfshihen pyetësorë elektronik dhe të printuar. Informacioni rreth kontaktit tuaj personal do t’iu kërkohet në secilin rast, së bashku me infomacione të tjera relevante . Ky informacion përdoret për të na mundësuar ne përgjigjen e kërkesave tuaja. Për feedback-n tuaj rreth produkteve dhe shërbimeve tona. Shpesh herë ne do t’iu ftojmë juve për dhënien e feedback-ut tuaj rreth produkteve dhe shërbimeve tona nëpërmjet një formati online ose nëpërmjet  sondazheve në dyqanet tona të bëra nga stafi ynë. Gjithashtu, ne e përdorim feedback- tuaj për të monitoruar cilësinë e produkteve dhe shërbimeve tona dhe për të përmirësuar përzgjedhjen e produkteve tona në të ardhmen. Për marketing. Ne bëjmë marketing në mënyra të ndryshme si p.sh marketing nëpërmjet email-t. Ne e përdorim informacionin e marrë nga ju nëpërmjet ndërveprimit me website-in tonë, për të komunikuar me ju nëpërmjet email-it rreth produkteve dhe shërbimeve tona.   Shpërndarja e të dhënave personale Gjithashtu, në mënyrë të veçantë ne e ndajmë informacionin tuaj personal me këto palë të treta:
 • Me korrierët dhe kompanitë e dërgesave.
  Si e marrim ne konfirmimin tuaj për informacionin personal ? Aty ku përdorimi i informacionit tuaj personal kërkon konfirmimin tuaj, ju i konfirmoni të dhënat:
 • Gjatë kohës së plotësimit të dhënave sipas instruksioneve të shpjeguara
 • Duke përdorur format tona të kontaktit, nëpërmjet email-it, postës, telefonit.
  Sa gjatë e mbajmë informacionin tuaj personal? Ne do t’a mbajmë informacionin tuaj personal për qëllimet e shpjeguara më lart në këtë Politikë Privatësie, në përputhje me ligjin dhe rregulloret përkatëse. Ne nuk do t’a mbajmë kurrë informacionin tuaj personal më gjatë se ç’është e nevojshme. Konfidencialiteti dhe siguria e informacionit tuaj personal Ne marrim përsipër të mbajmë informacionin tuaj personal që ju na jepni të sigurt dhe ne do të ndërmarrim masat e arsyeshme paraprake për të mbrojtur informacionin nga humbja, shpërdorimi ose ndryshimi. Ne kemi implementuar politika sigurie, rregulla, teknika që mbrojnë informacionin personal të cilat ne i kemi nën kontroll nga: Aksesi i pautorizuar Përdorim i papërshtatshëm ose zbulim i të dhënave personale. Modifikim i paautorizuar Shkatërrimi i jashtligjshëm ose humbja aksidentale.   Të gjithë punonjësit tanë dhe përpunuesit e të dhënave, të cilët kanë akses dhe lidhje me përpunimin e informacionit tuaj, janë të detyruar të respektojnë konfidencialitetin e të dhënave personale të të gjithë përdoruesve të shërbimeve tona.   Si të aksesoni informacionin tuaj? Disa nga të drejtat tuaja Ju gëzoni këto të drejta në lidhje me informacionin tuaj personal:   E drejta për të aksesuar informacionin personal. Nese ju na pyesni, ne do të konfirmojmë informacionin tuaj personal që ne po proçesojmë dhe mund t’iu pajisim me një kopje të informacionit.   E drejta për te modifikuar informacionin personal. Nëse informacioni që kemi ne është i pasaktë ose i paplotësuar, ju keni të drejtë t’a modifikoni atë. Nëse informacioni shpërndahet me të tjerët, ne do t’ju vëmë në dijeni sa më shpejt të jetë e mundur për modifikimet tuaja. Nëse ju jeni të interesuar dhe nëse është në përputhje me ligjin, ne do ju tregojmë juve se me kë e kemi shpërndarë informacionin tuaj personal në mënyrë që ju të mund t’i kontaktoni direkt ata.  

Njoftim për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Qëllimi i politikës së privatësisë. Kjo politikë privatësie përcakton të drejtat tuaja dhe obligimet tona për respektimin e përpunimit të informacionit tuaj personal. Këtu shpjegohet qasja jonë ndaj çdo informacioni përsonal tuajin që ne e kemi siguruar nga ju ose palë të treta dhe qëllimet e marrjes së informacionit tuaj personal. Kjo politikë privatësie do t’iu informojë  për natyrën e informacionit tuaj personal që përpunohet nga ne dhe sesi ju mund të kërkoni fshirjen, përditësimin, apo aksesin tuaj në to. Ju lutem, kini parasysh, se kjo Politikë Privatësie aplikohet vetëm për infomacionin tuaj personal të marrë nga ne, nuk përfshin informacionin personal që mbidhet nga komunikimi juaj me palë të treta. Qëllimi i këtij Njoftimi për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (këtu e në vazhdim referuar si “Njoftimi”) është të informojë subjektet e të dhënave (këtu e në vazhdim referuar si “Subjektet”) se si ne mbledhim, ruajmë dhe përpunojmë të dhënat e tyre personale.    

1. Subjekti përgjegjës për përpunimin dhe parimet

“MEDIA UNION” njeh rëndësinë e ruajtjes së sekretit të të dhënave të subjekteve dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre të privacisë. Prandaj, të gjitha të dhënat personale dhe informacionet (këtu e në vazhdim referuar si “Të dhënat”) e mbledhura për arsye të shërbimeve tona, do të përpunohen në mënyrë të ligjshme, korrekte, transparente dhe konfidenciale.

2. Pranimi

MEDIA UNION do ti kërkojë Subjekteve miratim paraprak dhe të qartë kur të mbledhë të dhënat dhe para përpunimit, me qëllim mbajtjen e subjekteve të informuara për aktivitetet e MEDIA UNION, regjistrimin për takime dhe evente ose dhënien e aksesit të subjekteve në zonat e kufizuara ose dokumentet në faqen e internetit të MEDIA UNION-s. Duke përdorur shërbimet e ofruara nga MEDIA UNION (këtu e në vazhdim referuar si “Shërbimet”), dhe në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, Subjektet pranojnë që të hyjnë në një angazhim me MEDIA UNION-n, që ​​do të thotë se ata pajtohen me mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave dhe me këtë Njoftim.

3. Baza ligjore dhe qëllimet e mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave

1. Baza ligjore
Subjekti pranon që mbledhja dhe përpunimi i të dhënave nga MEDIA UNION është i nevojshëm për ofrimin e Shërbimeve specifike që Subjekti mund të përdorë, por edhe për ruajtjen e interesave legjitime të MEDIA UNION- dhe për përmbushjen e detyrimeve ligjore që i janë ngarkuar MEDIA UNION-s.
2. Qëllimet
Të dhënat mblidhen dhe përpunohen nga MEDIA UNION për qëllimet e mëposhtme (këtu e në vijim referuar si “Qëllimet”):
 • MEDIA UNION përpunon të dhënat personale të individëve që regjistrohen për të blerë librin ose për newsletter.
 • MEDIA UNION përpunon të dhënat personale të individëve që regjistrohen për të marrë pjesë në takime, konferenca ose evente të tjera që organizon me qëllim administrimin e regjistrimeve dhe pjesëmarrjen në evente të tilla.
 • Nga ana tjetër, të dhënat teknike përpunohen automatikisht dhe në mënyrë anonime për të përmirësuar përvojën tuaj të lundrimit në rrjet dhe për të mbledhur statistikat e përdorimit.
 

4. Çfarë Të dhënash grumbullohen?

1. Lloji i Të dhënave
Si pjesë e Shërbimeve, MEDIA UNION mbledh të dhënat e mëposhtme (listë jo-shteruese) nga Subjektet:
 • Të dhënat personale: të dhënat personale të identifikimit (emri, mbiemri, etj.).
 • Të dhënat e vendndodhjes: adresat.
 • Të dhënat e identifikimit elektronik dhe komunikimit: numri i telefonit, adresa e e-mailit.
 
2. Informacione të mbledhura direkt nga Subjektet
MEDIA UNION nuk mbledh dhe ruan informacione që identifikojnë personalisht Subjektet, përveçse në rastet kur ato të dhëna bëhen të ditura vullnetarisht. Megjithatë, MEDIA UNION në disa raste mund të kërkojë një informacion të tillë për të ofruar Shërbime specifike.
 • Subjektet do të duhet të japin informacione për të bashkëvepruar me faqen tonë të internetit.
 • Si palë të jashtme të interesuara, Subjektet mund t’u kërkohet të japin të dhëna personale kur regjistrohen në buletinin ose eventet e MEDIA UNION- ose kur ndërveprojnë në forma të ndryshme me faqen tonë të internetit.
3. Informacioni i mbledhur nga palët e treta – nënkontraktorët
Si pjesë e Shërbimeve të saj, MEDIA UNION gjithashtu mund të mbledhë të dhëna nga palët e treta. Të dhënat e mbledhura nga palët e treta trajtohen në të njëjtën mënyrë si të dhënat e mbledhura direkt nga Subjektet (shiko paragrafin 4.2 më lart). MEDIA UNION mund të konsiderohet si një përpunues i të dhënave personale në kontekstin e informacionit të mbledhur nga palët e treta, sipas rregulloreve në fuqi. Duhet të jetë ky rasti kur MEDIA UNION do të hyjë në një marrëveshje për përpunimin e të dhënave me palët e treta të interesuara për të siguruar pajtueshmërinë me këtë Njoftim.
4. Informacione të mbledhura direkt nga Subjektet
Të dhënat përpunohen nga MEDIA UNION ose nga palë të treta të zgjedhura në bazë të besueshmërisë dhe kompetencës së tyre, si dhe nga kontrollorët e të dhënave të caktuara siç duhet, dhe kjo vetëm për qëllimet e përcaktuara në paragrafin 3 më lart. MEDIA UNION ruan të dhënat për aq kohë sa është e nevojshme për përmbushjen e Qëllimeve për të cilat u mblodhën. MEDIA UNION do të mbajë të dhëna për aq kohë sa Subjektet vazhdojnë të jenë një person i caktuar brenda një organizate ose entiteti tjetër me të cilin MEDIA UNION është në kontakt me arsyet që kanë të bëjnë me kampionatet, eventet ose hulumtimet. MEDIA UNION gjithashtu do të mbajë të dhëna për aq kohë sa Subjektet bien dakord të marrin buletinin tonë. MEDIA UNION nuk do të ruajë të dhënat, kur të regjistroheni për evente dhe konferenca të MEDIA UNION-s përtej datës së caktuar. Në mënyrë të ngjashme, MEDIA UNION fshin ose anonimizon të dhënat personale (ose merr masa ekuivalente) sa më shpejt nëse ato nuk janë më të nevojshme për të arritur Qëllimet, megjithatë mbeten subjekt (i) i kërkesave ligjore ose rregullatore të zbatueshme për ruajtjen e të dhënave për një periudhë më të gjatë kohore, ose (ii) të konstatojë, ushtrojë dhe/ose të mbrojë të drejtat aktuale ose të mundshme në proceset ligjore, hetimet ose procedurat e ngjashme, përfshirë edhe ato ligjore që MEDIA UNION mund të imponojë për të ruajtur informacionin përkatës. Masat e sigurisë zbatohen për të parandaluar rrezikun e humbjes së të dhënave, përdorimit të paligjshëm ose të pahijshëm dhe aksesit të paautorizuar. (Shiko paragrafin 8 më poshtë: konfidencialiteti, siguria dhe mbrojtja e të dhënave).
5. Profilizimi
MEDIA UNION mund të vlerësojë karakteristika të caktuara të Subjekteve në bazë të të dhënave të përpunuara automatikisht, në mënyrë që, veçanërisht, t’u ofrojë atyre oferta dhe këshilla të personalizuara ose informacione në lidhje me Shërbimet e saj. Në të kundërt, MEDIA UNION nuk përdor vendimmarrje të automatizuar në lidhje me Subjektet.
6. Aksesi dhe transferimi i të dhënave
Të dhënat e transmetuara në MEDIA UNION do të njihen dhe përdoren nga punonjësit e MEDIA UNION- për qëllimin e vetëm për kryerjen e Shërbimeve që përbëjnë qëllimin për të cilin u grumbulluan të dhënat. Si pjesë e performancës së Shërbimeve, MEDIA UNION mund t’i transmetojë të dhënat palëve të treta. Transmetimi i të dhënave palëve të treta jashtë vendit bazohet në mënyrë alternative: (i) një vendim adekuat bazuar në listën e vendeve, standardet ligjore për mbrojtjen e të dhënave të cilave janë aprovuar nga Komisioni Evropian, (ii) masat mbrojtëse të përshtatshme ose (iii) heqja dorë për situata specifike (në veçanti, ekzekutimi i një mandati në lidhje me Shërbimet e ofruara nga MEDIA UNION). MEDIA UNION nuk mund të shesë ose japë me qera të dhënat te asnjë palë e tretë. Në fund, MEDIA UNION mund të duhet të ndajë të dhënat personale:
 • Të vendosë Shërbimet e nevojshme në dispozicion të Subjekteve;
 • Kur lejohet ose kërkohet nga ligji, të zbatojë një proces të vlefshëm ligjor;
 • Të ruajë dhe mbrojë të drejtat ose pronën e MEDIA UNION-s, përfshirë sigurinë e produkteve dhe shërbimeve të saj;
 • Për të mbrojtur sigurinë personale, pronën ose të drejtat e tjera të publikut, MEDIA UNION-s ose punonjësve të saj.
Kur MEDIA UNION ka detyrimin ligjor t’i zbulojë të dhënat palëve të treta, MEDIA UNION do të ndërmarrë të gjitha hapat e arsyeshëm për të njoftuar paraprakisht Subjektet, përveçse në rastet kur kërkohet ndryshe me ligj.
Privacia, siguria dhe mbrojtja e të dhënave
MEDIA UNION siguron që ka nivele adekuate të mbrojtjes së të dhënave. Të dhënat e Subjekteve do të transmetohen dhe do të ruhen në serverat e MEDIA UNION-, qasja në të cilat është rreptësisht e kufizuar. MEDIA UNION ka marrë masat e duhura teknike dhe organizative për të siguruar që serverat e saj të jenë të disponueshëm ekskluzivisht për personat e autorizuar siç duhet. Gjithashtu, ka marrë edhe masat paraprake të veçanta në lidhje me mbrojtjen e mjedisit teknik të tij (p.sh. përdorimi i anti-viruseve).
Të drejtat e Subjekteve
Në përputhje me rregulloret në fuqi, Subjektet mund të ushtrojnë të drejtat e mëposhtme në lidhje me të dhënat e tyre në lidhje me përpunimin e të dhënave:
 • E drejta për të kërkuar qasje në të dhënat e ruajtura;
 • E drejta për të kërkuar korrigjimin e të dhënave të ruajtura;
 • E drejta për të kërkuar fshirjen e të dhënave të ruajtura, në varësi të dispozitave ligjore në fuqi për ruajtjen e të dhënave;
 • E drejta për të kërkuar një kufizim të përpunimit të të dhënave të ruajtura, duke iu nënshtruar dispozitave ligjore në fuqi në lidhje me përpunimin e të dhënave; dhe
 • E drejta për të kërkuar ndalesë për përpunimin e të dhënave të ruajtura, duke iu nënshtruar dispozitave ligjore në fuqi në lidhje me përpunimin e të dhënave.
Edhe nëse një Subjekt kundërshton përpunimin e të dhënave të tij, MEDIA UNION ka të drejtë të vazhdojë përpunimin e tillë nëse është (i) me detyrim ligjor, (ii) e domosdoshme për kryerjen e një Marrëveshjeje në të cilën Subjekti mund të jetë palë, (iii) e nevojshme për kryerja e detyrimeve ligjore në përputhje me procedimin e interesit publik ose (iv) i nevojshëm për interesat legjitime që ndjek MEDIA UNION, përfshirë gjetjen, ushtrimin ose mbrojtjen e një të drejte. Ushtrimi i çdo të drejte të përcaktuar në paragraf do të bëhet në përputhje me dispozitat e komunikimit që janë në paragrafin 11 më poshtë, (Komunikimi dhe Vërejtjet).
Privacia e fëmijëve
Mbrojtja e të dhënave personale të fëmijëve dhe adoleshentëve është një çështje e veçantë për MEDIA UNION-n. Platformat e MEDIA UNION-s ​​dhe përmbajtja e tyre nuk u drejtohet fëmijëve nën moshën 13. MEDIA UNION rekomandon që prindërit të diskutojnë përdorimin e internetit dhe sigurimin e të dhënave personale në faqet e internetit me fëmijët e tyre përpara se të lejojnë adoleshentët midis 13 dhe 16 vjeç të lundrojnë përmes platformave të MEDIA UNION-s. MEDIA UNION asnjëherë nuk do të mbledhë me vetëdije të dhëna personale nga ose rreth fëmijëve nën 13 vjeç dhe vetëm me vetëdije do të mbledhë të dhëna personale nga të miturit midis 13 dhe 18 vjeç, ku leja prindërore është marrë ashtu siç kërkohet me ligjin në fuqi.
Politikat e cookies
Cookies janë skedarë të vegjël që një faqe interneti ruan në kompjuterin tuaj dhe që shfletuesi juaj i ofron në të njëjtën faqe interneti sa herë që e vizitoni. MEDIA UNION përdor cookie për të përmirësuar përvojën e lundrimit, për të menaxhuar hyrjen e subjekteve në përmbajtje specifike dhe gjithashtu të gjenerojë statistika anonime se si përdoret faqja e internetit e MEDIA UNION-s. Subjektet mund të fshijnë cookies përmes cilësimeve të shfletuesit të tyre dhe të ndryshojnë preferencat e tyre në çdo kohë kur vizitojnë uebfaqen e MEDIA UNION-. Sidoqoftë, kjo mund të dëmtojë përdorimin e faqes në internet ose mediave sociale. Ai gjithashtu mund të parandalojë qasjen e përmbajtjes në faqen tonë të internetit, përveçse në rastet kur kredencialet e hyrjes së Subjektit dorëzohen përsëri.
Komunikimi dhe vërejtjet
Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me mbrojtjen e të dhënave të MEDIA UNION-s, mund të dërgoni një mesazh në [email protected] dhe MEDIA UNION ​​do ta shqyrtojë atë sa më shpejt që të jetë e mundur. Ju mund të ushtroni ndonjë nga të drejtat tuaja që lidhen me të dhënat personale (paragrafi 9) duke dërguar kërkesën tuaj në adresën e mësipërme. MEDIA UNION po zhvillohet vazhdimisht dhe ky Njoftim si dhe Kushtet e Termat mund të ndryshojnë. Nëse nuk përcaktohet ndryshe, Njoftimi ynë vlen për përdorimin e të gjitha informacioneve të mbledhura në lidhje me çdo Subjekt.   E drejta për të paraqitur një ankesë për çështjet rreth privatësisë, përfshirë mënyrën sesi kemi trajtuar informacionin tuaj, ju mund t’a raportoni ankesën tuaj në Zyrën e Komisionerëve sipas ligjit Nr: 9887, data 10.03.2008, I ndryshuar sipas ligjit  Nr:48/2012 Për mbrojtjen e të dhënave personale., ne adresën [email protected], tel +35542237200, Fax +35542233977.